Ubuntu apt-get -f install错误


转载文章

  • 声明:转载本文,请以 超链接 的形式注明 原作者原标题原始出处。遵循"CC BY-NC-SA 2.5 CN"
  • 标题:Unmet dependencies when trying to install r-base
  • 地址:https://askubuntu.com/questions/914428/unmet-dependencies-when-trying-to-install-r-base?rq=1&utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa
  • 我无意冒犯您的版权,如果侵犯到您的权益.请联系我删除.